Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00169-2019-002801.08.2019"Реставрационни дейности на Паметници"14293.002858.6017151.6002.09.2019 18:0003.09.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002729.07.2019„Извършване на обществена услуга за превоз на пътници по междуселищна автобусна линия Плевен – Ловеч от утвърдената Републиканска транспортна схема от квотата на Община Ловеч по приложени маршрутни разписания”63875.0012775.0076650.0003.09.2019 18:0004.09.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002625.07.2019„Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Ловеч“251395.0050279.00301674.0026.08.2019 18:0027.08.2019 10:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002519.07.2019„Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и улична мрежа села, община Ловеч 2019-2021“399500.0079900.00479400.0021.08.2019 18:0022.08.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002404.07.2019„Доставка на офис оборудване по Проект BG05M9OP001-2.040-0012 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Ловеч“833.34166.671000.0106.08.2019 18:0007.08.2019 10:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002328.06.2019„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“ на Община Ловеч, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“ 26014.005202.8031216.8030.07.2019 18:0031.07.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002217.06.2019Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.855501.00171100.201026601.2007.08.2019 18:0008.08.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002103.06.2019Ремонт на ретензионен басейн “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин45142.009028.4054170.4010.07.2019 18:0011.07.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-002003.06.2019Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекти, изпълнявани от община Ловеч и изготвяне на печатни и рекламни материали за нуждите на Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ гр. Ловеч8556.001711.2010267.2008.07.2019 18:0009.07.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
129.05.2019„Приготвяне и доставяне на храна в готов вид за лицата, ползващи социални услуги от типа „Център за настаняване от семеен тип“, „Дом за стари хора „Върбовка“, „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Сливек“70000.0014000.0084000.0030.05.2019 10:0030.05.2019 10:00УслугаПокана до определени лицаВъзложенаПреписка
00169-2019-001920.05.2019„Ремонт улици и алеи, община Ловеч“425747.0085149.40510896.4024.06.2019 18:0025.06.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-001815.05.2019„Доставка на газьол за промишлени и комунални цели с Шифър по ЕКП: 2133420011 в Дом за възрастни с физически увреждания село Сливек и в Дом за стари хора „Върбовка“ местност Печковец към Община Ловеч“ 253325.0050665.00303990.0029.05.2019 18:0030.05.2019 10:00АОПДоставкаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
908809608.05.2019„Доставка на месо от еднокопитни животни за нуждите на Зоопарк-Ловеч”70000.0014000.0084000.0015.05.2019 18:0016.05.2019 10:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваВъзложенаПреписка
00169-2019-001725.04.2019„Изработване на работни инвестиционни проекти за обекти на община Ловеч“12333.002466.6014799.6017.05.2019 10:0017.05.2019 10:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеПрекратенаПреписка
00169-2019-001612.04.2019„Доставка на надграждащи елементи за ревизионна шахта на “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин“ 83558.0016711.60100269.6017.06.2019 18:0018.06.2019 10:00АОПДоставкаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-001512.04.2019„Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ 3150.00630.003780.0016.05.2019 18:0017.05.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2019-001408.04.2019„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнението на строително-монтажни работи за изграждане на „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по проект №BG16RFOP001-5.002-0013-C01 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“ 8112.001622.409734.4014.05.2019 18:0015.05.2019 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2019-001308.04.2019„Инженеринг - прединвестиционно обследване, проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на „Център за грижа за лица с психични разстройства“ по проект №BG16RFOP001-5.002-0013-C01/09.01.2019г. „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч“420475.2584095.05504570.3013.05.2019 18:0014.05.2019 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2019-001103.04.2019Извършване на авторски надзор по време на строителството на: 1. Реконструкция Водопроводна мрежа ЖК „Младост“, гр. Ловеч; 2. Реконструкция Канализационна мрежа ЖК „Младост“, гр. Ловеч; 3. Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа, с. Умаревци, община Ловеч.71166.0014233.2085399.2002.05.2019 18:0015.04.2019 10:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка
00169-2019-001003.04.2019Aктуализация на инвестиционен проект „Реконструкция на ВиК мрежа в ж.к. „Младост“ - гр. Ловеч“2200.00440.002640.0014.04.2019 16:2115.04.2019 10:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеВъзложенаПреписка