Търсене

Поръчка №ДатаПредметСума(без ДДС), лв.ДДС, лв.Обща сума, лв.Срок за подаване на офертиДата на отварянеВръзка към сайта на АОПОбект на процедуратаВид процедураСтатусФайловеПреписка
00169-2020-002215.06.2020„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“ ДБФП № BG05M9OP001-2.019-0012-C02/24.02.2020 г.“10325.002065.0012390.0021.07.2020 17:3022.07.2020 10:00АОПДоставкаОткрита процедураИзпълненаПреписка
00169-2020-002115.06.2020„Доставка на ново, неупотребявано специализирано транспортно средство 10+1+1 места за хора с увреждания, във връзка с реализиране на дейностите по проект «Подкрепа за деинституционализация на деца и младежи в гр. Ловеч“ 58333.0011666.6069999.6016.07.2020 17:3017.07.2020 10:00АОПДоставкаОткрита процедураИзпълненаПреписка
00169-2020-002015.06.2020„Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“950000.00190000.001140000.0020.07.2020 17:3021.07.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
909975312.06.2020„Приготвяне и доставка на готова храна /кетъринг/, във връзка с предоставяне на социалните услуги: „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст“ по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“, ДБФП №BG05M9OP001-2.019-0012-C02/24.02.2020г., ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.38532.117706.4246238.5330.06.2020 17:3001.07.2020 10:00АОПУслугаСъбиране на оферти с обяваИзпълненаПреписка
909970412.06.2020"Доставка на работно облекло по проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“8958.001791.6010749.6029.06.2020 17:3030.06.2020 10:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваИзпълненаПреписка
00169-2020-002311.06.2020Промяна на изработен и одобрен инвестиционен проект за обект: „Преустройство и цялостна реконструкция на сградата на Младежки дом, гр. Ловеч.22000.004400.0026400.0022.06.2020 17:3023.06.2020 10:00АОПУслугаДоговаряне без предварително обявлениеИзпълненаПреписка
00169-2020-001908.06.2020„Осигуряване на информация и публичност на проект „Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч“2916.00583.203499.2014.07.2020 17:3015.07.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураИзпълненаПреписка
00169-2020-001808.06.2020„Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изпълнени по проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в Община Ловеч“ финансирани по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“3544.11708.824252.9313.07.2020 17:3014.07.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураИзпълненаПреписка
00169-2020-001703.06.2020„Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч” 747905.11149581.02897486.1309.07.2020 17:3010.07.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2020-001601.06.2020„Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“14000000.002800000.0016800000.0009.07.2020 17:3010.07.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
909905629.05.2020„Доставка на месо от еднокопитни животни за нуждите на Зоопарк-Ловеч”70000.0014000.0084000.0008.06.2020 17:3009.06.2020 10:00АОПДоставкаСъбиране на оферти с обяваИзпълненаПреписка
00169-2020-001526.05.2020„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване и ремонт на МПС на Община Ловеч за срок от 24 месеца“ 183334.0036666.80220000.8006.07.2020 17:3007.07.2020 10:00УслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2020-001426.05.2020„Доставка и монтаж на обзавеждане, електрически уреди, специализирано обзавеждане и доставка на спално бельо по проект „Подкрепа за деинстутиционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в гр. Ловеч”, ДБФП №BG16RFOP001-5.002-0013-C01/ 09.01.2019 г.“35000.007000.0042000.0026.06.2020 17:3029.06.2020 10:00АОПДоставкаОткрита процедураИзпълненаПреписка
00169-2020-001326.05.2020„Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на град Ловеч“1294613.50258922.701553536.2025.06.2020 17:3026.06.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2020-001230.03.2020„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм” 1306868.00261373.601568241.6029.05.2020 18:0001.06.2020 14:00АОПСтроителствоОткрита процедураПрекратенаПреписка
00169-2020-001123.03.2020„Реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващи осветление на ул. „Баховска шосе“ гр. Ловеч“1306493.00261298.601567791.6027.05.2020 18:0028.05.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураПрекратенаПреписка
00169-2020-001023.03.2020„Упражняване на строителен надзор (съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ) по време на строителството, изготвяне на Технически паспорт на строежи и упражняване на Инвеститорски контрол на строежи в гр. Ловеч“54000.0010800.0064800.0026.05.2020 18:0027.05.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураОтворенаПреписка
00169-2020-000919.03.2020„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор с инвеститорски функции при изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“ гр. Ловеч“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“11000.002200.0013200.0022.05.2020 18:0026.05.2020 10:00АОПУслугаОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2020-000828.02.2020„Извършване на СМР за обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пл. „Свобода“ гр. Ловеч“738714.86147742.97886457.8329.05.2020 18:0001.06.2020 10:00АОПСтроителствоОткрита процедураВъзложенаПреписка
00169-2020-000727.02.2020„Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за Община Ловеч”307257.5361451.51368709.0408.04.2020 18:0009.04.2020 10:00АОПДоставкаОткрита процедураВъзложенаПреписка